Text Box: 6 Larawang Salaysay               ANG PAROLA              Mayo - Oktubre, 2005
Paete:
The Carving